Op maandagavond 10 mei 2010 heeft de heer Hamond zijn presentatie gehouden over werknemers met een taalachterstand. Een samenvatting.
werkgevers-gezocht-met-werknemers-met-taalachterstand

Op maandagavond 10 mei 2010 heeft de heer Hamond zijn presentatie gehouden over werknemers met een taalachterstand. Een samenvatting.

Werkgevers

Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Die soms niet goed begrijpen wat u van ze verwacht? Die niet goed communiceren met collega’s en klanten? Die handleidingen en veiligheidsvoorschriften niet kunnen lezen en/of begrijpen? Kortom, die hun werk niet optimaal kunnen doen omdat zij de taal onvoldoende spreken?Dit remt zowel uw interne bedrijfsvoering als de dienstverlening aan uw klanten. Hier kunt u als werkgever iets aan doen. Het begint namelijk allemaal met het spreken van de Nederlandse taal. Verschillende werknemers, verschillende trajecten

Niet alle werkende inburgeraars zijn hetzelfde. Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau en competenties. Daarom zijn er verschillende cursussen waarbij taal en werk worden gecombineerd. Zo kan het inburgeringstraject goed worden afgestemd op de capaciteiten en ambities van de verschillende inburgeraars èn werkgevers.

De accountmanager inburgering op het werkplein kan u helpen bij het realiseren van inburgeringstrajecten op de werkvloer. In grote lijnen zijn er drie trajecten voor werknemers om de taal te leren èn in te burgeren: I. Werk en inburgering II. Werk met beroepsopleiding III. Werk en staatsexamen NT2.

I. Werk en inburgering Werknemers die weinig of geen scholing hebben gehad, kunnen een inburgeringstraject met het Profiel Werk doen. In dit traject wordt het leren van functiegerichte taal gecombineerd met het verwerven van kennis over de werkomgeving en de samenleving. De deelnemer leert zelfstandig te functioneren in veel voorkomende situaties op de werkvloer. Bijvoorbeeld het omgaan met werkinstructies en arbo-voorschriften, het spreken tijdens een werkoverleg en het omgaan met klanten. Het is een zeer praktisch en concreet traject waarbij ook de mogelijkheid bestaat de branche specifieke vaktaal te leren.

II. Werk met beroepsopleiding Heeft u werknemers in dienst met de competenties om een beroepsopleiding op niveau mbo 1 of 2 te volgen, maar waarbij de beperkte talenkennis belemmerend werkt? Dan kunt u deze werknemers toch een beroepsopleiding aanbieden. Uw gemeente kan bijdragen aan deze scholing door de medewerker tijdens zijn beroepsopleiding extra taallessen aan te bieden, waarmee de taalachterstand kan worden weggewerkt.

III. Werk en staatsexamen NT2 Heeft u werknemers in dienst die voor het uitoefenen van hun functie of het doorstromen naar een hogere functie de Nederlandse taal beter moeten beheersen? Dan kan een taaltraject leidend tot het staatsexamen NT2 een goede mogelijkheid zijn. Er is een variant voor werken in een functie op niveau mbo 3 of 4 en een variant voor werken op hbo en universitair niveau.

Financiering

U hoeft taalcursussen niet volledig uit eigen middelen te financieren. Gemeenten beschikken over een participatiebudget waaruit re-integratievoorzieningen, opleidingen, inburgeringscursussen en taal gecombineerd met het mbo kunnen worden gefinancierd. Bovendien worden de administratieve lasten voor de werkgever beperkt, doordat de gemeente alles organiseert en coördineert. Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van de tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer (een subsidie van € 1.000 per werknemer tot een maximum van 25 werknemers).

Maatwerk is mogelijk

De gemeenten die de inburgeringsvoorzieningen voor werknemers verzorgen, streven naar goede aansluiting op de wensen en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Zo kunnen kortlopende, intensieve cursussen worden geregeld maar kunnen ook lesuren over een langere periode worden gespreid. Kunnen werkgevers kiezen uit verschillende combinaties van lessen in werktijd en in eigen tijd. Bovendien kunnen werkgevers het inburgeringsprogramma aanvullen met specifieke bedrijfs- of functiegerichte onderwerpen. Verder kan een inburgeringstraject worden opgenomen in de scholingsplannen van de deeltijd WW-regeling.

Hebt u werknemers met taalachterstand?

Bel de accountmanager Inburgering op het werkplein voor de regio Gooi & Vechtstreek:

Jan van Hamond tel 06-53802076

e-mail: jan.vanhamond@minvrom.nl of johan.vanhamond@uwv.nl