Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. De Provincie Noord-Holland heeft ons onlangs laten weten dat de tender voor de HIRB subsidieregeling "fysiek" dit jaar opengesteld zal worden van 28 april tot en met 26 mei 2022. Met deze mail willen wij u graag informeren over deze mogelijkheden aan de hand van een aantal ‘vragen en antwoorden’. 

Over welke provinciale HIRB-subsidie gaat de tender? 

HIRB is een afkorting voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen. De HIRB + subsidie biedt een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland  stimuleert. De tender in mei 2022 gaat om 'klassieke' HIRB-subsidie fysiek. De HIRB-tenders voor fysieke verbeteringen bestaan al jaren en hebben zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen op bedrijventerreinen.  

De provincie verstrekt in de tender subsidie voor: 

 • fysieke (herstructrerings)maatregelen (met name in de openbare ruimte) op bedrijventerreinen; 
 • procesmaatregelen die verband houden met deze fysieke maatregelen; 
 • de verstrekking van subsidies (25%)  t.b.v. de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden en duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden  

Wie kunnen subisidie aanvragen? 

 • gemeenten in Noord-Holland; 
 • privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheren en exploiteren.   
 • hoeveel geld gaat het en hoe wordt dit verdeeld? 

In totaal is in deze tender 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per aanvraag gelden de volgende maxima: 

 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,- voor fysieke maatregelen; 
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor procesmaatregelen verband houdende met fysieke maatregelen; 
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen voor bedrijfspanden; 
 • de totale subsidie voor fysieke maatregelen in samenhang met subsidie voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen bedrijfspanden bedraagt maximaal € 500.000,-. 

Verrekenbare of compensabele BTW is niet subsidiabel, omdat dit geen kosten betreft.  

Waar moeten aanvragers op letten? 

Er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor bedrijventerreinen die op de zogenaamde ABCD-lijsten staan. Voor de Metropoolregio Amsterdam zijn de ABCD-lijsten dit jaar ongewijzigd gebleven. De ABCD-lijsten zijn hier te vinden op de website van de provincie.  

De provincie geeft géén subsidie als: 

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen; 
 • de activiteit niet financieel haalbaar is; 
 • de activiteit betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocaties 
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstelling onderhoud 
 • in het kader van deze regeling of een eerdere uitvoeringsregeling gericht op herstructurering en intelligent ruimtegebruik voor bedrijven- en haventerreinen  al subsidie is verstrekt voor dezelde maatregel; 
 • de aanvraag bij de rangschikking minder dan 12 punten heeft behaald.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld? 

De provincie beoordeelt de aanvragen door ze te rangschikken ten opzichte van andere aanvragen. Bij de rangschikking wordt gekeken naar: 

 • het effect van de ingreep ten opzichte van de investering (wegingsfactor 2); 
 • de mate waarin praktische maatregelen in de fysieke uitvoering van het project zijn meegenomen met betrekking tot de aspecten duurzaamheid, circulariteit en leefbaarheid (wegingsfactor 2); 
 • de mate waarin het project bijdraagt aan beheer op het bedrijventerrein (wegingsfactor 1,5); 
 • de urgentie van de herstructurering op basis van de A-B-C-D lijsten (wegingsfactor 1); 
 • de uitvoeringsperiode en uitvoerbaarheid van het project (wegingsfactor 1).

Welke trips & tricks zijn er? 

 Tip 1 is om een HIRB-duurzaamheid aanvraag te combineren met een OTW-aanvraag, zodat ook proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden.  

Tip 2 is om op tijd te beginnen met het voorbereiden van de aanvraag. Hoewel de officiële aanvraagformulieren voor 2022 pas 28 april gepubliceerd zullen worden, heeft de provincie aangekondigd dat de regeling verder identiek is ten opzichte van 2021. Met die wetenschap kunnen aanvragen al prima eerder voorbereid worden. PHB kan u hierbij helpen.  

Tip 3 is eigenlijk een waarschuwing, namelijk om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen.  Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de toekenningsbrief van de provincie zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring van aanvragen hoger dan € 125.000,-. 

Zijn er ook andere HIRB-subsidies en hoe vraag ik daar subsidie voor aan? 

PHB kan u adviseren over de mogelijkheden van twee andere HIRB+ subsidies gericht op bedrijventerreinen: 

 • duurzaamheid op bedrijventerreinen: ook bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen; 
 • ondersteuning toekomstbestendige bedrijventerreinen: dit betreft subsidie voor proces- en onderzoekskosten. 

Daarnaast biedt de provincie ook subsidies aan voor revitalisering van verblijfsrecreatie en toekomstbestendige winkelgebieden.  

Voor deze regelingen kunt u nu al subsidie aanvragen (tot 29 december 2022 en zolang als de subsidiepot niet uitgeput). Informatie kunt u krijgen bij PHB of bij de provincie Noord-Holland. D.m.v. bovenstaande informatie willen wij u kort en praktisch informeren maar de subsidieregeling van de provincie Noord-Holland is altijd leidend. Zie deze link voor de website van de provincie voor de subsidieregelingen.  

Waar kan ik terecht bij vragen (in de Metropoolregio Amsterdam)? 

In opdracht van het MRA-bureau en de provincie Noord-Holland adviseert en ondersteunt PHB gemeenten en ondernemers(verenigingen) bij de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, opstellen plannen van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden. Dit doen we kosteloos en belangeloos

Ziet u kansen uw bedrijventerrein? PHB gaat graag met u in gesprek om deze kansen optimaal te benutten.  Zie ook de brochure voor meer informatie. 

Nog een laatste tip: bekijk ons webinar van vorig jaar.  In april 2021 hebben we dit webinar georganiseerd waarin de verschillende HIRB-regelingen toegelicht worden. In de laatste presentatie van Margot Recter worden alle HIRB+ regelingen kort toegelicht.  Omdat de HIRB-regelingen grotendeels gelijk zijn gebleven, is dit webinar nog steeds actueel. U kunt het webinar via deze link terugkijken.

Hoe kom ik in contact met PHB? 

Neem contact op met een van de PHB-adviseurs: 

www.projectbureauherstructurering.nl